Lyžařská a snowboardová šklola - TJ Jáchymov

Lyžařská a snowboardová šklola - TJ Jáchymov

Kontakty

ředitel LSŠ - Jaroslav Janeba
tel.: 734 579 208
e-mail: reditel@skolicka.com
------------------------------------------

Partneři

http://www.nejlevnejsizbozi.eu/

 

 

 

 

 

 

Tiskoviny a logo

> logo LSŠ

> plakát "Zima 2020"

 

Ukázka lyžařské techniky

racecarvingový oblouk

 

FOTO a VIDEO školičky

>> závěrečná lekce - závody 2012

Řád LSŠ

 

Všeobecné smluvní podmínky a Řád LSŠ

Prostudujte si, prosím, pozorně Všeobecné smluvní podmínky a řád Lyžařské a snowboardové školy (LSŠ). Přihlášením dítěte do kurzu bere jeho zákonný zástupce tento Řád LSŠ na vědomí a souhlasí s ním.

I.
Rozsah výcviku: 6 výcvikových dní (sobot nebo nedělí).

II.
LSŠ se zavazuje v ceně zajistit:
1. Dopravu na místo výcviku a zpět do místa nástupu.
2. Lyžařské vleky.
3. Výuku pod vedením kvalifikovaných cvičitelů.
4. Teplý čaj a vytápěné prostory zázemí během celého výcvikového dne.

III.
Odstoupení od dohody a stornopoplatky:
1. Zástupce dítěte je oprávněn od dohody odstoupit kdykoliv před ukončením kurzu, a to bez udání důvodu. Odstoupení musí zaslat v písemné formě na mailový kontakt LSŠ ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ).

2. Neleží-li důvod odstoupení na straně LSŠ, je zástupce dítěte povinen zaplatit LSŠ v souvislosti s odstoupením od dohody stornopoplatek:
- při odstoupení do 30.11. roku předcházejícímu konání kurzu:      50% ceny kurzu
- při pozdějším odstoupení:                        100% ceny kurzu
Zbylé finanční prostředky (po odečtení stornopoplatku) budou vráceny bez zbytečné prodlevy zpět na účet plátce, přičemž z nich budou odečteny náklady spojené s jejich vrácením.

3. Dohodnou-li se na tom LSŠ a zákonný zástupce, může být nevyčerpaná část kursu postoupena na jiné dítě, bude-li s tím souhlasit zákonný zástupce tohoto nového frekventanta kursu.  Cena kursu uhrazená původním zákonným zástupcem se v takovém případě považuje za cenu uhrazenou za nového frekventanta s tím, že LSŠ neodpovídá za vzájemné finanční vypořádání zákonných zástupců z titulu postoupení kursu a s tím související uhrazené ceny..

LSŠ doporučujeuzavřít individuálně pojištění storna, které poskytuje většina pojišťoven na našem trhu.


IV.
Rodič dítěte se zavazuje zajistit na každou lekci:
1. Kompletní lyžařské (snowboardové) vybavení (vhodné oblečení, odborně seřízené bezpečnostní vázání včetně brzd, lyžařské brýle, rukavice a přilba. Lyžaři také lyžařské hůlky odpovídající délky.
2. Před každou lekcí navoskované lyže (snowboard).
3. Přepravní obal na lyže / snowboard.
4. Svačinu a plastikový hrnek na čaj.
5. Kopii průkazu zdravotního pojištění dítěte (do kapsy dítěte pro případ úrazu!).
6. LSŠ doporučuje rodičům sjednat pro své děti úrazové pojištění minimálně na dobu konání kurzů.

V.
Ostatní ustanovení:
1. V případě neúčasti dítěte na lekcích (s výjimkou omluvené a doložené dlouhodobé nemoci), si LSŠ vyhrazuje právo odstoupit od této dohody bez nároku na vrácení peněz.
2. Neúčast dítěte je vhodné omluvit u ředitele LSŠ: Jaroslav Janeba, tel. +420 734 579 208. Zameškané lekce lze po dohodě s LSŠ čerpat v náhradním termínu (např. další týden může dítě jet v sobotu i v neděli, tato možnost je však nenároková a je limitována aktuálně dostupnými kapacitami (doprava, instruktoři, skipasy). Vracet kurzovné za neúčast na proběhlé lekci není možné.
3. "Dohoda o provedení kurzu LSŠ" nabývá účinnosti okamžikem uhrazení celé ceny kurzu, která je splatná nejpozději do 20-ti kalendářních dnů ode dne potvrzení přihlášky.
4. Žádáme rodiče, aby během výcvikového dne nezasahovali do výuky.
5. Potvrzením Dohody bere zákonný zástupce na vědomí, že v případě nedostatečného vybavení dítěte lyžařskou výstrojí či oblečením má LSŠ, s ohledem na ostatní členy družstva, právo vyloučit dítě z výcvikového dne s tím, že bude umístěno ve vytápěné místnosti LSŠ pod dohledem pracovníka LSŠ.
6. Při nedostatku sněhu si můžete ověřit sami, zda bude výcvik uskutečněn u ředitele LSŠ. Aktuální informace sledujte průběžně na webu LSŠ www.skolicka.com
7.  Pro jízdu dítěte na vlecích a lanovkách je potřeba patřičně aktivované čipové karty. Tuto kartu zajistí LSŠ a na dobu výcviku jí svěřuje přímo dítěti. Za tuto kartu LSŠ skládá skiareálu kauci ve výši 50,-Kč.   V případě, že dítě tuto svěřenou kartu po ukončení výcvikového dne řádně nevrátí, složená kauce propadá, čímž LŠS vzniká škoda. Rodič v takovém případě uhradí LŠS vzniklou škodu v plné výši.


V Karlových Varech dne 1.10.2019

************************************************************************** 
Doplňkové informace :

Doprava:
LSŠ zajišťuje dopravu účastníků výcviku na místo výcviku a zpět a to z Karlových Varů, Ostrova a Jáchymova.
Odjezdy:
stanoviště Karlovy Vary - Truhlářská (nad školou)        7:30
stanoviště Karlovy Vary - Varšavská (naproti tržnici)    8:00
stanoviště Ostrov – pošta                    8:30
stanoviště Jáchymov - u radnice                8:50
Příjezdy:
stanoviště Jáchymov- u radnice                15:45-16:00
stanoviště Ostrov- pošta                    16:15-16:30
stanoviště Karlovy Vary- Varšavská (naproti tržnici)    16:45-17:00
stanoviště Karlovy Vary - Truhlářská (nad školou)        17:00-17:15

Pozn.:     U příjezdových časů může vlivem aktuálních okolností (počasí, dopravní situace apod.) dojít k posunům.


Vybavení:
Doporučená výzbroj pro děti :
Carvingové lyže ne starší 10 let, nemají být větší, než postava dítěte, s bezpečnostním vázáním, které bylo seřízeno v odborném servisu.
Hůlky  - správná délka  - když dítě drží hůlky, tak jeho loket svírá přibližně pravý úhel
Lyžáky : umělohmotné, 3 – 4 přezky, o 1,5 – 2,0 cm větší, než běžná obuv

Doporučená výstroj pro děti :
Teplé spodní prádlo (ideálně tzv. „funkční“), podkolenky, náhradní teplé ponožky, triko s dlouhým zipem u krku, svetr dlouhý až pod zadek, větrovka s kapucí a krytým zipem – co nejvyšší vodní  sloupec / nepromokavé /, kalhoty s kšandami, rukavice palčáky 2x / náhradní /, šála.

Povinná je helma!

Bezpečnost:
Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví před lyžařským výcvikem

Žáci (účastníci lyžařského výcviku) jsou povinni:
1. Předložit doklad o seřízení bezpečnostního vázání servisem, popřípadě čestným prohlášením zákonných zástupců nebo svým (v případě žáků zletilých).
2. Předložit před vstupem do autobusu prohlášení o zdravotní způsobilosti, tedy předložit kopii zdravotního očkovacího průkazu, ve kterém musí být uvedena způsobilost – kategorie 2, nebo posudek o zdravotní způsobilosti v tělesné výchově a sportu, nebo posudek o zdravotní způsobilosti k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě.
3. Mít k dispozici svůj průkaz zdravotní pojišťovny nebo jeho kopii.
4. Být vybaveni lyžařskou ochrannou přilbou.
5. Se seznámit s obecnými pravidly bezpečnosti - při přecházení komunikace, chování v dopravním prostředku, pravidly požární ochrany, škodlivosti kouření, zákazem požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek, jak si počínat při nálezu odložených předmětů apod..
6. Seznámit se s denním režimem lyžařského výcvikového kurzu.

Na lyžařském výcviku jsou žáci povinni dodržovat:

a) Řád lyžařského výcvikového kurzu:
1. Žáci jsou rozděleni do družstev, která nesmí bez povolení instruktora opustit. To platí i při výletech a ostatních přesunech.
2. Onemocnění a úraz (poranění) hlásí žák bez zbytečného odkladu pedagogickému dohledu a zdravotníkovi.
3. Účastníci kurzu jsou povinni dodržovat předpisy a pokyny vedoucí k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví, včetně pravidel bezpečného pohybu na sjezdových a běžeckých tratích.
4. Lanovky a vleky se používají jen pro organizovaný výcvik po řádném poučení o všech pravidlech a bezpečnostních předpisech o jízdě na vlecích a lanovkách.

b) Pravidla bezpečného chování - Desatero pravidel chování na sjezdovce
(vydaných Horskou službou a schválených Mezinárodní lyžařskou federací – FIS)

1. OHLEDUPLNOST:
Lyžař se musí chovat tak, aby neohrozil nikoho jiného a nezpůsobil škodu.
2. PŘIMĚŘENÁ RYCHLOST:
Lyžař musí dodržovat rychlost a jet v souladu se svými schopnostmi, podmínkami a počasím.
3. VOLBA SMĚRU:
Lyžař na svahu - má-li možnost vybrat si směr jízdy - musí jet tak, aby se vyhnul srážce s lyžařem pohybujícím se na svahu pod ním.
4. PŘEDJÍŽDĚNÍ:
Lyžař může předjíždět zleva i zprava, ale vždycky s takovým odstupem, aby stačil zareagovat na pohyb předjížděného lyžaře.
5. PŘEJÍŽDĚNÍ SVAHU A KŘÍŽENÍ CESTY:
Lyžař vjíždějící na sjezdovku nebo ten, který ji přejíždí, musí dávat pozor a všechno nad i pod sebou sledovat. Stejně se musí chovat při každém zastavení.
6. ZASTAVENÍ:
Lyžař nesmí zastavovat - není-li to nevyhnutelně nutné - uprostřed sjezdovky, na přejezdech a na místech, kde by bránil v dobré viditelnosti. V případě pádu se musí lyžař na sjezdovce co nejrychleji zvednout. Zastavit může na okraji sjezdovky
7. STOUPÁNÍ:
Lyžař stoupající po trati musí postupovat jenom po kraji sjezdovky. V místě se zhoršenou viditelností musí k tomuto okraji ještě víc ustoupit. Totéž platí v případě, kdy schází po sjezdovce pěšky.
8. RESPEKTOVÁNÍ SIGNALIZACE:
Všichni lyžaři musí na sjezdovkách respektovat jejich označení.
9. V PŘÍPADĚ NEHODY:
Lyžař je povinen poskytnout v případě nehody pomoc.
10. IDENTIFIKACE:
Každý účastník nebo svědek nehody je povinen o sobě poskytnout údaje.


 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack