Obchodní podmínky a Řád LSŠ

Prostudujte si, prosím, pozorně Všeobecné smluvní podmínky a řád Lyžařské a snowboardové školy (dále jen „LSŠ“).

Přihlášením dítěte (dále jen „účastník“) do kurzu jeho zákonným zástupcem (dále jen „zástupce“) vzniká mezi účastníkem a LSŠ smlouva o provedení kurzu (dále jen „smlouva“), která se řídí následujícími Všeobecnými smluvními podmínkami a řádem: LSŠ.

I. - Rozsah výcviku

6 výcvikových dní (sobot nebo nedělí).

II. - LSŠ se zavazuje v ceně zajistit:

1. Dopravu na místo výcviku a zpět do místa nástupu.
2. Lyžařské vleky.
3. Výuku pod vedením kvalifikovaných cvičitelů.
4. Teplý čaj a vytápěné prostory zázemí během celého výcvikového dne.

III. - Odstoupení od smlouvy, stornopoplatky, postoupení kurzu a vyšší moc

1. Zástupce je za účastníka oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před ukončením kurzu, a to i bez udání důvodu. Odstoupení musí zástupce zaslat v písemné formě na mailový kontakt LSŠ(info@skolicka.com).

2. Neleží-li důvod odstoupení na straně LSŠ, je zástupce povinen zaplatit LSŠ v souvislosti s odstoupením od smlouvy odstupné (dále jen „stornopoplatek“):
- při odstoupení do 30.11. roku předcházejícímu konání kurzu: stornopoplatek 50% ceny celého kurzu
- při pozdějším odstoupení, tj. po datu 30.11.: stornopoplatek 100% ceny celého kurzu. Zbylé finanční prostředky (po odečtení stornopoplatku) budou vráceny bez zbytečné prodlevy zpět na účet, z něhož byly prostředky LSŠ zaslány, přičemž z nich budou odečteny náklady spojené s jejich vrácením.

3. Dohodnou-li se na tom LSŠ a zástupce, může být nevyčerpaná část kurzu postoupena na jiného účastníka, bude-li s tím souhlasit zástupce tohoto nového účastníka. Cena kurzu uhrazená původním účastníkem se v takovém případě považuje za cenu uhrazenou za nového účastníka s tím, že LSŠ neodpovídá za vzájemné finanční vypořádání účastníků z titulu postoupení kurzu a s tím související uhrazené ceny. LSŠ doporučuje uzavřít individuálně pojištění storna.

4. V případě opakované neúčasti účastníka na lekcích (s výjimkou omluvené a doložené dlouhodobé nemoci), si LSŠ vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy bez nároku na vrácení kurzovného.

5. Zameškané jednotlivé lekce lze po dohodě s LSŠ čerpat v náhradním termínu (např. další týden může dítě jet v sobotu i v neděli, tato možnost je však nenároková a je limitována aktuálně dostupnými kapacitami (doprava, instruktoři, skipasy). Kurzovné za neúčast na proběhlé lekci se nevrací.

6. V případě zrušení celého kurzu, nebo jednotlivých lekcí v důsledku závazných mimořádných opatření či rozhodnutí vyhlášených orgány státní správy, vrátí LSŠ 85 % z ceny lekcí, které se v důsledku těchto opatření či rozhodnutí nekonaly.

7. V případě zrušení jednotlivé lekce v důsledku nedostatku sněhu nebo nevhodných klimatických podmínek (vichřice, sněhová bouře), LSŠ kurzovné za tuto jednotlivou lekci neuskutečněnou v důsledku vyšší moci nevrací.

IV. Každý účastník je povinen mít na každou lekci následující vybavení, které zajistí jeho zástupce:

1. Kompletní lyžařskou (snowboardovou) výstroj, tj. vhodné zimní oblečení do hor, lyžařské brýle, rukavice, náhradní rukavice, kuklu nebo šátek a lyžařskou přilbu. Lyžaři také lyžařské hůlky odpovídající délky.

2. Kompletní lyžařskou či snowboardovou výzbroj, tj. navoskované lyže (snowboard) v délce vhodné pro účastníka s ohledem na jeho délku a váhu s naostřenými hranami, lyžařské (snowboardové) boty odpovídající velikosti, odborným lyžařským servisem nastavené a seřízené bezpečnostní vázání (u lyží včetně brzd).

3. Přepravní obal na lyže / snowboard.

4. Svačinu a plastikový hrnek na čaj.

5. Kopii průkazu zdravotního pojištění účastníka (do kapsy dítěte pro případ úrazu!).

6. LSŠ doporučuje zástupcům, aby sjednat pro účastníky zajistili úrazové pojištění na dobu konání kurzů.

V. - Ostatní ustanovení:

1. Neúčast účastníka je třeba předem oznámit telefonicky řediteli LSŠ: Jaroslav Janeba, tel. +420 734 579 208.

2. Smlouva nabývá účinnosti okamžikem uhrazení celé ceny kurzu, která je splatná nejpozději do 20- ti kalendářních dnů ode dne potvrzení přihlášky.

3. Zástupci nejsou oprávněni během výcvikového dne zasahovat do výuky.

4. V případě neúplného či nedostatečného povinného vybavení účastníka (viz článek IV. odst. 1, 2), má LSŠ právo vyloučit účastníka z výcviku s tím, že bude umístěn ve vytápěné místnosti LSŠ pod dohledem pracovníka LSŠ.

5. Při nedostatku sněhu či nevhodných klimatických podmínkách (vichřice, sněhová bouře) je možné ověřit, zda bude výcvik uskutečněn u ředitele LSŠ. Aktuální informace sledujte průběžně na webu LSŠ www.skolicka.com

6. Pro jízdu na vlecích a lanovkách je potřeba patřičně aktivované čipové karty. Tuto kartu zajistí LSŠ a na dobu výcviku jí svěřuje přímo účastníkovi. Za tuto kartu LSŠ skládá skiareálu kauci. V případě, že účastník tuto svěřenou kartu po ukončení výcvikového dne řádně nevrátí, složená kauce propadá, čímž LŠS vzniká škoda. Zástupce v takovém případě uhradí LŠS vzniklou škodu v plné výši.

V Karlových Varech dne 1.10.2020

Vybavení:

Doporučená výzbroj pro děti: Carvingové lyže ne starší 10 let, nemají být větší, než postava dítěte, s bezpečnostním vázáním, které bylo seřízeno v odborném servisu. Hůlky: Správná délka - když dítě drží hůlky, tak jeho loket svírá přibližně pravý úhel
Lyžáky: umělohmotné, 3 – 4 přezky, o 1,5 – 2,0 cm větší, než běžná obuv

Doporučená výstroj pro děti: Teplé spodní prádlo (ideálně tzv. „funkční“), podkolenky, náhradní teplé ponožky, triko s dlouhým zipem u krku, svetr dlouhý až pod zadek, větrovka s kapucí a krytým zipem – co nejvyšší vodní sloupec / nepromokavé /, kalhoty s kšandami, rukavice palčáky 2x / náhradní /, šála.

Bezpečnost:

Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví před lyžařským výcvikem.

Účastníci jsou povinni:

1. Předložit doklad o seřízení bezpečnostního vázání servisem, popřípadě čestným prohlášením zákonných zástupců nebo svým (v případě žáků zletilých).
2. Předložit před vstupem do autobusu prohlášení o zdravotní způsobilosti, tedy předložit kopii zdravotního očkovacího průkazu, ve kterém musí být uvedena způsobilost – kategorie 2, nebo posudek o zdravotní způsobilosti v tělesné výchově a sportu, nebo posudek o zdravotní způsobilosti k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě.
3. Mít k dispozici svůj průkaz zdravotní pojišťovny nebo jeho kopii.
4. Být vybaveni lyžařskou ochrannou přilbou.
5. Se seznámit s obecnými pravidly bezpečnosti - při přecházení komunikace, chování v dopravním prostředku, pravidly požární ochrany, škodlivosti kouření, zákazem požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek, jak si počínat při nálezu odložených předmětů apod..
6. Seznámit se s denním režimem lyžařského výcvikového kurzu.

Na lyžařském výcviku jsou účastníci povinni dodržovat:

a) Řád lyžařského výcvikového kurzu: 1. Účastníci jsou rozděleni do družstev, která nesmí bez povolení instruktora opustit. To platí i při výletech a ostatních přesunech.
2. Onemocnění a úraz (poranění) hlásí účastník bez zbytečného odkladu pedagogickému dohledu a zdravotníkovi.
3. Účastníci kurzu jsou povinni dodržovat předpisy a pokyny vedoucí k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví, včetně pravidel bezpečného pohybu na sjezdových a běžeckých tratích.
4. Lanovky a vleky se používají jen pro organizovaný výcvik po řádném poučení o všech pravidlech a bezpečnostních předpisech o jízdě na vlecích a lanovkách.

b) Pravidla bezpečného chování - Desatero pravidel chování na sjezdovce (vydaných Horskou službou a schválených Mezinárodní lyžařskou federací – FIS)
Kurzy probíhají ve Skiareálu Boží Dar – Neklid - Klínovec Vhodné pro děti 6 - 15 let.

Při použití vlastní dopravy (nástup = Boží Dar-Neklid), bude účastníkovi poskytnuta sleva 400Kč. Výuka je zajištěna kvalifikovanými cvičiteli lyžování a snowboardingu. V ceně je zahrnuta jízda na vlecích TJ Jáchymov, teplý čaj, zajištěna místnost na přezutí, zahřátí a odpočinek.

Možnost sjednání individuální výuky lyžování pro rodiče. V případě zájmu kontaktujte ředitele lyžařské školy Jaroslava Janebu (viz horní menu Kontakty)

10 pravidel FIS


1. OHLEDUPLNOST

Lyžař se musí chovat tak, aby neohrozil nikoho jiného a nezpůsobil škodu.

2. PŘIMĚŘENÁ RYCHLOST

Lyžař musí dodržovat rychlost a jet v souladu se svými schopnostmi, podmínkami a počasím.

3. VOLBA SMĚRU

Lyžař na svahu - má-li možnost vybrat si směr jízdy - musí jet tak, aby se vyhnul srážce s lyžařem pohybujícím se na svahu pod ním.

4. PŘEDJÍŽDĚNÍ

Lyžař může předjíždět zleva i zprava, ale vždycky s takovým odstupem, aby stačil zareagovat na pohyb předjížděného lyžaře.

5. PŘEJÍŽDĚNÍ SVAHU A KŘÍŽENÍ CESTY

Lyžař vjíždějící na sjezdovku nebo ten, který ji přejíždí, musí dávat pozor a všechno nad i pod sebou sledovat. Stejně se musí chovat při každém zastavení.

6. ZASTAVENÍ

Lyžař nesmí zastavovat - není-li to nevyhnutelně nutné - uprostřed sjezdovky, na přejezdech a na místech, kde by bránil v dobré viditelnosti. V případě pádu se musí lyžař na sjezdovce co nejrychleji zvednout. Zastavit může na okraji sjezdovky

7. STOUPÁNÍ

Lyžař stoupající po trati musí postupovat jenom po kraji sjezdovky. V místě se zhoršenou viditelností musí k tomuto okraji ještě víc ustoupit. Totéž platí v případě, kdy schází po sjezdovce pěšky.

8. RESPEKTOVÁNÍ SIGNALIZACE

Všichni lyžaři musí na sjezdovkách respektovat jejich označení.

9. V PŘÍPADĚ NEHODY

Lyžař je povinen poskytnout v případě nehody pomoc.

10. IDENTIFIKACE

Každý účastník nebo svědek nehody je povinen o sobě poskytnout údaje.